Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE
INTERNETOWYM http://www.rolniczysklep24.pl§ 1. Postanowienia ogólne
1.  Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
internetowym http://www.rolniczysklep24.pl (dalej: „Polityka”) została
stworzona i przyjęta przez Właściciela.
2.  Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1)  Serwis: serwis internetowy http://www.rolniczysklep24.pl;
2)  Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu;
3)  Właściciel: P.P.U.H. \\\\\\\\\\\\\\\"ROLMECH\\\\\\\\\\\\\\\" Barbara
Grzegorczyk, Gminna, 36, 42-244 Mstów, NIP: 949-028-88-22, REGON:
241383804.
4)  Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na
urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas
korzystania z Serwisu.
3.  Celem Polityki jest w szczególności:
1)  udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania
Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa;
2)  zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie
odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących
przepisach prawnych.
4.  Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji
dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum.
5.  W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług
oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.
Akceptacja może być dokonana za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub
konfiguracji usługi.
6.  Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1)  ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
2022.1648 t.j. ze zm.);
2)  ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.);
3)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) (dalej: „Rozporządzenie”);
4)  ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2019.1781 t.j. ze zm.).
§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych
1.  Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela
zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe
Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika
zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania
danych według przepisów.
2.  Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te
były:
1)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla
Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane;
4)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane;
6)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3.  Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych.
4.  Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych
informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych
danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych
środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed nieuprawnionym
dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem oraz innymi zagrożeniami,
płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci
telekomunikacyjnych.
5.  Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił
Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i
korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym
przysługuje:
1)  prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2)  prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania,
uaktualniania, prostowania, usuwania;
4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia
przetwarzania;
5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków
prawnych celem ochrony swoich praw.
6.  Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w
tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W
takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub
potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym
dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik
ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw
ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela:
P.P.U.H. \\\\\\\\\\\\\\\"ROLMECH\\\\\\\\\\\\\\\" Barbara Grzegorczyk,
Gminna, 36, 42-244 Mstów, NIP: 949-028-88-22, REGON: 241383804, nr
telefonu …………….. , adres email:sklep@rolmech-mstow.pl.
7.  Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na
podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.
8.  W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych
podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane
osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
1)  firmie hostingowej,
2)  dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3)  dostawcy usług internetowych,
4)  dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.
§ 3. Cookies
1.  Właściciel stosuje Cookies przede wszystkim w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstawowych funkcji.
2.  Właściciel może także wykorzystywać Cookies własne lub partnerów w
celach analitycznych, funkcjonalnych lub marketingowych, ale wyłącznie
wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
3.  W Serwisie mogą być wykorzystywane są następujące rodzaje Cookies:
1)  niezbędne Cookies, których celem jest zapewnienie Użytkownikowi
dostępu do Serwisu i jego poprawne działanie Bez nich Właściciel nie
byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu, z tego
względu ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika;
2)  analityczne Cookies, których celem jest zbieranie informacji i
tworzenie statystyk na potrzeby poprawy Serwisu (w tym sprawdzenie
liczby wizyt lub ruchu w Serwisie i jego źródeł). Są to Cookies
opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli
Użytkownik wyrazi na to zgodę;
3)  funkcjonalne Cookies, których celem jest zapamiętanie preferencji
Użytkownika dotyczących Serwisu (w tym w zakresie wyglądu Serwisu,
języka, czcionki lub innych elementów, które można dostosowywać) i
dostarczenie spersonalizowanych treści. Są to Cookies opcjonalne, zatem
Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to
zgodę;
4)  marketingowe Cookies, których celem jest zbieranie informacji o
preferencjach lub zainteresowaniach Użytkowników i dopasowanie treści
reklamowych lub marketingowych do tych preferencji. Są to Cookies
opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli
Użytkownik wyrazi na to zgodę.
4.  Użytkownik może zadecydować o swoich preferencjach odnośnie Cookies
poprzez zarządzanie Cookies. W Serwisie stosowana jest platforma
zarządzania zgodami, w ramach której Użytkownik w każdym czasie może
wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystywanie opcjonalnych Cookies,
zmienić oświadczenia, uzyskać informacje odnośnie Cookies.
5.  Odnośnie czasu przechowywania Cookies na urządzeniach Użytkowników,
to w Serwisie stosowane są:
1)  sesyjne Cookies, które nie są przechowywane na urządzeniach
Użytkowników po zakończeniu sesji (np. po wylogowaniu się lub zamknięciu
strony Serwisu lub przeglądarki) lub przez inny okres wskazany w
narzędziu do zarządzania zgodami cookies;
2)  stałe Cookies, które są zapisywane na urządzeniach Użytkowników
także po zakończeniu sesji i to przez czas określony w ich parametrach
lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Czas określony w
parametrach Cookies można sprawdzić na platformie do zarządzania zgodami
dla każdego Cookies oddzielnie.
6.  W ramach korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkowników mogą być
umieszczane Cookies pochodzące od partnerów Właściciela takich jak
Google, Facebook, Tiktok, Consent Manager czy innych, których lista może
zmieniać się w czasie, informacja jest dostępna poprzez funkcjonalność
do zarządzania ustawieniami plików cookie.
7.  W niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez
Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron
internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne
przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies.
Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i
instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w
urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować
automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
Dokonanie zmiany ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi
nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie
z Serwisu.
8.  Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika
nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika
lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
9.  Informacje dotyczące Cookies mogą mieć zastosowanie również do
innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
10. Użytkownik może również zarządzać plikami Cookies na poziomie
przeglądarki internetowej w sposób, który na jaki pozwala funkcjonalność
przeglądarki.
§ 4. Reklamacje
1.  Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na
adres sklep@rolmech-mstow.pl.
2.  Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z
Konsumentami, w tym:
1)  możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą
platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2)  możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem
powszechnym lub innymi organami.
3.  Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie w
terminie 14 dni.
4.  Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie
działania.
5.  W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe
Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail,
imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego
przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania
reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku
rozpatrywania reklamacji Właściciel może przetwarzać szereg innych
informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług,
Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te
są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu
rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do
rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie


ROLMECH - Dystrybutor oryginalnych części URSUS © 2024

realizacja: intersum.pl

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij